Vítejte na internetových stránkách věnovaných požární ochraně a  jednotce dobrovolných hasičů města Bruntálu.


Domů
Organizace JPO
Technika JPO
Události JPO
Galerie fotografií
Prevence
Krizové řízení


Návštěvnost

[CNW:Counter]

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster:
Roman Bernát

tel: 554 706 125
hasici@mubruntal.cz
 

Aktualizováno
11. 04. 2019


HASIČI MĚSTA BRUNTÁLU - POŽÁRNÍ OCHRANA - KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

 Aktuality 

Kde nás najdete:

Partyzánská 1461/49
792 01 Bruntál
554 706 560
hasici@mubruntal.cz


 

Kniha vzkazů

HASIČI MĚSTA
Jednotka požární ochrany města byla zřízena rozhodnutím Městské rady  Bruntál s působností od 1. ledna 1992 a následně od 1. ledna 2001 je organizační složkou města.

Jednotka PO provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu v těchto hasebních obvodech: Bruntál + místní části, Staré Město, Mezina, Dlouhá Stráň, Nové Heřminovy a Valšov. Jednotka je zařazena do integrovaného záchranného systému a její využití je předurčeno i pro zásahy mimo vlastní hasební obvod. Patří do kategorie JPO II/1; tudíž je povinna plnit požadovaný limit výjezdu  k zásahu do 5 minut.
/organizace, technika, události JPO, galerie fotografií/

WEB ODKAZY

Hasiči Krnov
Hasiči M. Albrechtice
Hasiči Vrbno p/P
Hasiči Šumperk
 HZS MSK Bruntál
HZS MSK Ostrava
HZS GŘ ČR
ÚHS Jánské Koupele

POŽÁRNÍ OCHRANA
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Povinnosti obce a obecního úřadu při zabezpečování úkolů PO jsou  dány především ustanovením §29 zákona o PO. Ten ukládá obci a obecnímu úřadu zejména:

- zřídit jednotku požární ochrany (JPO), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu a zabezpečovat ji po stránce materiální a finanční,

- udržovat akceschopnost JPO i mimo vlastní území obvod,

- zabezpečovat odbornou přípravu členů JPO a zajišťovat jim péči ve smyslu příslušných právních předpisů (zdravotní prohlídky, stravné u zásahu, náhradu ušlého výdělku...),

- zabezpečovat údržbu objektů PO,

- zpracovávat stanovenou dokumentaci PO,

- zabezpečovat zdroje vody pro hašení,

- organizovat preventivně výchovnou činnost,

- umožnit dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce,

- spolupracovat se sousedními obcemi při zabezpečování úkolů PO,

- vydat obecně závaznou vyhlášku – Požární řád,

- zajišťovat úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu..atd.

/prevence/

Předpověď počasí

pro Bruntál

 

 

 

 

 

 

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

V běžném životě na nás, ač to tak někdy nevypadá, číhají doslova na každém kroku různá rizika a nebezpečí. Je velmi důležité o nich vědět, umět je předvídat a umět se jim vyvarovat nebo si s nimi poradit, v případě ohrožení. Každý z nás by měl vědět, jak se správně zachovat v případě požáru, dopravní nehody, bouřky, povodně, či jiné živelní pohromy, průmyslové havárie, zdravotního ohrožení apod.
/krizové řízení/

 

Domů | Organizace JPO | Technika JPO | Události JPO | Galerie fotografií | Prevence | Krizové řízení